Р Е Ш Е Н И Е  584

 

гр. Монтана, 13 ноември 2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 06.11.2015 г. в състав:

Председател: РЕНИ ЦВЕТАНОВА

 

при секретаря: Д.Д. като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, V състав, А.д. № 542 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 459 от ИК.   

            Образувано е по жалба на В.Й.В.,*** против решение № 377/28.10.2015 г. на ОИК Монтана, с което са обявени изборните резултати за избор на общински съветници на Община Монтана. В жалбата се твърди, че са допуснати съществени нарушения на изборния процес като действителни бюлетини са отчитани за недействителни и обратно, както и неправилно отчитане на съответните преференции, в резултат на което са ощетени, респ. облагодетелствани съответни кандидати. Изброени са номера на протоколи на секционно избирателни комисии /СИК/ в избирателни секции, за които се твърди, че в тях са извършвани поправки неудостоверявани по съответния ред, респ. отразените данни в три от изброените протоколи се разминават с числовите данни обявени на интернет страницата на тази комисия. Изразява отделни съмнения по отношение на протокола на СИК № 122900050, където на стр. 9 няма попълнени данни за преференциите за нито едно лице от съответната партия и коалиция, както и от обстоятелството, че в избирателна секция № 122900070 при 100 получени бюлетини и една унищожена, останалите 99 съвпадат с броя на гласувалите избиратели. Моли за отмяна на решението и повторно преброяване на гласовете.

            Ответната страна - ОИК Монтана, представлявана от адв. П*** оспорва жалбата. В писмено становище ОИК Монтана не оспорва допуснатите грешки в СИК № 122900001, СИК № 122900009 и СИК № 122900050, но счита, че тези грешки не се отразяват върху избраните общински съветници в Община Монтана. Моли оспореното решение на ОИК Монтана да остане в сила, както и да й бъдат присъдени разноските по делото.

            Конституираните заинтересовани страни, както следва: Избраните общински съветници от Коалиция "Заедно за Монтана", Избраните общински съветници от Коалиция "БСП - Лява промяна за Монтана", Избраните общински съветници от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), Избраните общински съветници от Коалиция "Единни за Промяна", Избраните общински съветници от Коалиция "Бъдеще за Монтана", Избраните общински съветници от ПП Български Демократичен Център (БДЦ), Коалиция "Заедно за Монтана", ПП Герб,  Коалиция "БСП - Лява Промяна за Монтана", ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), Коалиция "Единни за Промяна", Коалиция "Бъдеще за Монтана" и ПП Български Демократичен Център (БДЦ) не вземат становище по жалбата.  

Конституираните заинтересовани страни - избраните общински съветници от ПП Герб становище взема С.В.С., който моли да се отстранят фактическите грешки в протокола на ОИК Монтана, с оглед заявеното от представител на тази комисия, че официални годни доказателства са приемо-предавателните разписки, а грешката е допусната при набиране на данните от информационно обслужване.

            Доказателствата по делото са писмени.

Административен съд Монтана след като обсъди сочените в жалбата основания във връзка със събраните по делото доказателства и при служебната проверка за законосъобразност на административния акт по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, приема за установено следното:

С решение № 377/28.10.2015 г. на ОИК Монтана е определена общинската избирателна квота – 734 гласа, въз основа на която са избрани за общински съветници на Община Монтана тридесет и трима броя кандидати, от тях по мандати, както следва: Коалиция „Заедно за Монтана” – 13, ПП Герб - 8,  Коалиция "БСП - Лява Промяна за Монтана" - 3, ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) - 1, Коалиция "Единни за Промяна" - 1, Коалиция "Бъдеще за Монтана" – 5 и ПП Български Демократичен Център (БДЦ) - 2. В т. ІV от решението е обявено разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандитати по кандидатски листи на партии и коалиции, получили съответните мандати. Решението на ОИК Монтана е обявено на 28.10.2015 г. в 19:00 ч. и публикувано на 28.10.2015 г. в 20:11 ч.  

По делото са приети като доказателства още Предложение за протокол на ОИК Монтана за избиране на общински съветници, първи тур 25.10.2015 г. на "Информационно обслужване" АД от дата 26.10.2015 г.; Протокол на ОИК за избиране на общински съветници /без дата и час/ - Приложение № 83-МИ-х-ОС; Решение на ОИК Монтана за избиране на общински съветници от 27.10.2015 г. - Приложение № 85-МИ;  Решение на ОИК Монтана за избиране на кмет на община от 26.10.2015 г. - Приложение № 86-МИ; Протокол № 46/28.10.2015 г. от 28.10.2015 г. на ОИК Монтана; Писмо изх. № МИ-15-1675 от 28.10.2015 г. на ЦИК; Протокол № 52 от 03.11.2015 г. на ОИК Монтана; Протоколи на СИК от секция № 1 до секция № 87, приложени в два класьора; Приемо-предавателни разписки за СИК от секция № 1 до секция № 87 на Информационно обслужване АД и протокол на СИК в избирателна секция № 122900050, изпратен от ЦИК.  

С протоколно определение от 5 ноември 2015 г., жалбата на Р.И.Б. и С.В.С. е оставена без разглеждане, поради липса на правен интерес от обжалване, тъй като същите с нови, последващи решения № 398-МИ от 03.11.2015 г. и 401-МИ от 05.11.2015 г. на ОИК Монтана са избрани за общински съветници.

С протоколни определения от 5 и 6 ноември 2015 г. жалбите на С.М.С. и М.Т.Г. са оставени без разглеждане, поради неизпълнение на дадените от съда указания.

                                                                                                                                         

            При така изложената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:      

 

            Жалбата е подадена от заинтересована страна, имаща правен интерес от оспорването.

    Предмет на настоящото производство е решение № 377 от 28.10.2015 г. на ОИК гр. Монтана, същата компетентна да обяви резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция, както и да издава удостоверения на избраните общински съветници, в който смисъл е разпоредбата на чл. 453, ал. 5 от ИК.

Жалбата е подадена на 03.11.2015 г. в предвидения седемдневен срок, считано от 28.10.2015 г. датата на обявяване и публикуване на решението на ОИК Монтана, т.е. същата е допустима за разглеждане по същество.

Съгласно чл. 93, ал. 2 от ИК при изпълнение на своите правомощия членовете на секционната избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Съгласно чл. 179, ал. 1 и 2 от ГПК официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия. Официално заверени преписи или извлечения от официални документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите.

Съгласно чл. 441, ал. 1 и 2 от ИК, протоколът на секционната избирателна комисия за всеки вид избор след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването за всеки вид избор по партии, коалиции и независими кандидати, както и броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция. Поправки в протокол след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка". Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.

Съгласно чл. 441, ал. 5 от ИК неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

Съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 10 от ИК, когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия – поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането, отменя решението и връща книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати.

Неоснователно и недоказано остана твърдението на жалбоподателя, че членовете на СИК са отчитали недействителни бюлетини за действителни, както и обратното. Видно от представените и прети по делото като доказателства, протоколи на всички избирателни секции, неоспорени от страните, последните са подписани надлежно от всички членове, без изразяването на конкретно особено мнение. Тези протоколи представляват годно доказателствено средство за извършените от комисиите действия, предвид законовата хипотеза на чл. 179 от ГПК, респ. същите меродавно отразяват вписаните данни и резултати.

Безспорно по делото се установява извършвани, от членовете на секционните избирателни комисии, поправки в съставяните от тях протоколи, като от посочените в жалбата това са както следва: в СИК № 122900001, в СИК № 122900003, в СИК № 122900017, в СИК № 122900018, в СИК № 122900039, в СИК № 122900046, в СИК № 122900049, в СИК № 122900050, в СИК № 122900052, в СИК № 122900057, в СИК № 122900059, в СИК № 122900060, в СИК № 122900067, в СИК № 122900070 и в СИК № 122900080. В полето на тези протоколи, за брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението „поправка” и с подписите на всички членове на СИК е записано с думи „нула” и с цифри „0”. От същите тези протоколи се установява, че членовете на СИК не са заверили с подписите си повече от извършените в преференциите поправки, които поправки, обаче касаят други кандидати и не се отразяват върху броя на преференциите на жалбоподателя, а последният може да защитава единствено собствените си права и интереси. Единствено в протокол на СИК № 122900049 има поправка в броя преференции под номера на жалбоподателя /17/, която поправка се изразява в увеличаване на броя гласували /от „0” на „3”/ или същата е в негова полза, като същевременно е подписана от трима от членовете на комисията. В тази връзка от значение е обстоятелството, че неподписването на протокол на СИК не прави последния недействителен, в който смисъл е чл. 441, ал. 5 от ИК. На още по-голямо основание неподписването на извършена поправка в съответния протокол, също не се отразява върху действителността на отразените в него данни. Извън поправките, извършвани в преференциите, всички останали също са заверявани с подписите на членове от комисията, а именно: председател, зам. председател и секретар, като по същността си последните се свеждат до отстраняване на технически грешки, които, освен че не се отразяват върху крайния резултат на този вид избор, не представляват допуснати съществени процесуални нарушения, а очевидни фактически грешки, които могат да бъдат отстранени и след обявяване на резултатите от гласуването. Що се касае до указанията на ЦИК, то последните нямат нужната правна сила да дерогират законовите разпоредби.  

Настоящият състав намира още, че неподписване на извършените от членове на комисията поправки при отбелязване на предпочитанията /преференциите/ в бюлетините за съответните кандидати освен, че не прави протокола, ведно с отразените в него данни недействителни, това обстоятелство не представлява съществено процесуално нарушение. За да бъдат приети определени нарушения за съществени, то същите следва да са довели до друг правен резултат. В случая единствено в протокол на СИК № 122900049 в преференциите на жалбоподателя е извършена поправка, която е в негова полза и не се отразява върху резултата, а по отношение на възражението за извършвани като цяло поправки в преференциите, отразени в протоколите, то това възражение се явява ирелевантно обстоятелство за настоящото производство, предвид липсата на жалба от тези лица. Основен принцип в правото е че всеки може да защитава единствено собствените си права и законни интереси, а не и чужди такива.   

По делото е установено, че в протокола на СИК в избирателна секция № 122900004, в т. 5, б. „б” „брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи”, графа „данни извън избирателните списъци и съдържанието на избирателната кутия” има разминаване между отразеното с думи „две” и цифром „13”. Това разминаване между буквеното и цифрово изписване не е отстранено от комисията по надлежния ред, но вида и характера на същото не води до промяна на крайния резултат, отразен в протокола, касаещ разпределението на гласовете по кандидатски листи и преференции, тъй като същото е в графа „данни извън избирателните списъци и съдържанието на избирателната кутия”. Същевременно при сумиране на броя  на гласувалите избиратели според положените подписи /425/ и броя неизползвани бюлетини /362/, съобразено с обстоятелството за липса на недействителни бюлетини по чл. 427, ал. 6, чл. 227, чл. 228 и чл. 267, ал. 2 от ИК, този сбор изваден от общия брой получени в СИК бюлетини /800/, е видно, че това разминаване представлява очевидна фактическа грешка, която няма пречка да бъде отстранена и след обявяването на изборния резултат, тъй като не се отразява върху последния, респ. не се отразява върху обжалваното решение. 

Установява се, че в протокола на избирателна секция № 122900080 /подвижна, със 17 избиратели/, липсват попълнени данни на лист 4 от протокола – „разпределение на гласовете по кандидатски листи”, като същевременно съответни данни са въведени на лист 8, където са отбелязани преференциите за различните кандидати от листите на партиите, коалициите и местните коалиции /липсват преференции за жалбоподателя/. Тези пропуски остават извън правния интерес на жалбоподателя, не се отразяват върху неговите преференции, а в това производство той може да защитава единствено собствените си права, а не и чужди такива.

По отношение на изразеното съмнение, че в СИК № 122900070 при 100 получени бюлетини и една унищожена, останалите 99 съвпадат с броя на гласувалите избиратели, то съдът не може да коментира това възражение предвид непосочването на конкретно нарушение, а единствено съмненията по отношение на така полученият резултат нямат правно значение.

По отношение на възражението за установено разминаване на отразените в протоколите на СИК данни за преференции и числовите данни обявени на интернет страницата на тази комисия, което се установява за три от избирателните секции, а именно: №№ 122900001, 12290009 и 122900050. Това обстоятелство не се оспорва от ответната ОИК Монтана, като представителят на тази страна заявява, че това е техническа грешка допусната от информационно обслужване. Допуснатата техническа грешка, обаче, е пренесена и в протокола на ОИК Монтана, въз основа на който е постановено обжалваното решение, като и това обстоятелство не се оспорва от тази страна. При отчитане броя на преференциите за всички СИК се установява, че допуснатата техническа грешка се отразява върху броя на отчетените преференции по отношение на жалбоподателя и избраните в хода на съдебното производство общински съветници Р.Б. и С.С., издигнати от ПП „Герб”.

По отношение на заинтересованите страни Р.Б. и С.С. е допуснато неотчитане на всички преференции, което обстоятелство се отразява на установения, в протокола на ОИК Монтана, резултат, въпреки че същите са избрани за общински съветници с последващи решения на ОИК Монтана. За заинтересованата страна Р.Б. *** са отбелязани общо 186 гласа, докато общият брой действителни преференции, съгласно всички протоколи на СИК са общо 197 гласа. За заинтересованата страна С.С. – в протокола са отчетени общо 178 гласа, а по протоколите на СИК – гласовете му са общо 181.

По отношение на жалбоподателя В.В., съдът установява, че в първата избирателна секция СИК № 122900001 няма допуснато неотчитане на подадените преференции и това се установява от съвпадението на данните от протокола с данните от приемо-предавателната разписка, а разминаването в публикуваната на сайта информация очевидно се дължи на техническа грешка, която може да бъде коригирана по всяко време, като същевременно няма правно значение. Неправилно отчитане в броя на подадените за жалбоподателя преференции съществува единствено в избирателна секция СИК № 122900050, където са отчетени 11 гласа повече – разликата е между протокола и приемо-предавателната разписка. Тези технически несъответствия, въпреки че не се отразяват върху установения, с обжалваното решение на ОИК Монтана, резултат, тъй като Коалиция „БСП - Лява Промяна за Монтана” е с определени три мандата от общо 33, същите се отразяват на установения с протокола на ОИК Монтана, резултат, тъй като общият брой преференции подадени за жалбоподателя, който е на шесто място по протокола на ОИК, съгласно действително отчетените преференции го пренарежда на десето място. В тази връзка и по отношение на възражението за липсата на данни на страница 9 от протокола на СИК в избирателна секция № 122900050 и наличните такива в приемо-предавателните разписки от информационно обслужване, нито прави този протокол недействителен, нито променя крайният резултат от постановеното обжалвано решение на ОИК по отношение на избраните общински съветници. Действително ОИК Монтана не можа да установи от къде в приемо-предавателната разписка от информационното обслужване, за тази избирателна секция, са взети данни за преференциите на кандидатите в листата на партиите и коалициите, отбелязани на стр. 9 в протокола на СИК, а именно: Коалиция „БСП-Лява промяна за Монтана”, ПП АБВ, Нова алтернатива, Коалиция „Единни за промяна”, Движение 21, Българска социалдемокрация, след като такива данни липсват в протокола на СИК. Съдът също няма как да установи от къде са взети тези данни, единствено може да констатира допуснатото несъответствие между протокола на СИК и приемо-предавателната разписка, което несъответствие е пренесено в протокола на ОИК Монтана и въпреки че не се отразява върху взетото решение, попада в хипотезата на чл. 459, ал. 10 от ИК. От значение в случая е, че законодателят придава доказателствена сила на изготвения протокол, а не на приемо-предавателните разписки, поради което меродавни за извършения избор са протоколите на СИК, а отчетените по тези протоколи преференции за жалбоподателя са с 11 гласа по-малко от тези отразени в протокола на ОИК Монтана, т.е неговите гласа са общо 58, а не 69, както е нанесено в протокола на ОИК, а това от своя страна води до друга подредба на кандидатите в листата на неговата коалиция.

По отношение на направеното в съдебно заседание възражение, че тази СИК е секцията, в която гласува лично жалбоподателят, само по себе си не съдържа конкретно твърдение, а съгласно чл. 3, ал. 1 от ИК, гласуването е тайно и няма правна възможност за установяване вида на вота на гласувалия, като това се отнася и лично за самия жалбоподател. Неоснователно в тази връзка е и искането за повторно, цялостно преброяване на бюлетините от всички избирателни секции от ОИК Монтана, за да бъдат установени действителните брой гласове по преференции. Преброяването на гласовете е в правомощията на СИК, а не на ОИК, в който смисъл е разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 4 от ИК, където се казва, че СИК преброява гласовете за кандидатските листи при всички видове избори, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за общински съветници.  

В случая, въпреки че допуснатите технически грешки не водят до друг резултат на решението на ОИК, същите водят до друг резултат в протокола на ОИК Монтана, каквато хипотеза законодателят е предвидил в чл. 459, ал. 10 на ИК и която техническа грешка следва да бъде отстранена по надлежния за това ред от тази избирателна комисия. Това законодателно решение е гаранция за спазване на предвиденото в нормата на чл. 458, ал. 1 от ИК, според която при прекратяване на пълномощията на даден общински съветник, неговото място се заема от следващия в съответната листа кандидат.

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира оспореният административен акт за издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия и в съответната форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправни норми, и в съответствие с целта на закона, но при допуснати и неоспорени от страните технически грешки в протокола на ОИК Монтана.  

Мотивиран от горното и на основание чл. 459, ал. 10 от ИК съдът 

 

Р Е Ш И :

 

            ОТМЕНЯ решение № 377/28.10.2015 г. на ОИК Монтана, В ЧАСТТА, касаеща данните от подадените преференции за кандидат за общински съветник под № 17, издигнат от Коалиция "БСП - Лява промяна за Монтана" и за №№ 7 и 21, издигнати от ПП „ГЕРБ”.

            ВРЪЩА книжата на ОИК Монтана за обявяване на действителните резултати.

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: