Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 213 / 30.05.17  год.

                                                в името на народа

 АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД -МОНТАНА ,ІV СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети май  , през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                

                                                  Административен съдия:Б*** Б***

като разгледа докладваното от съдия Б*** , административно дело№186/2017г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл.296,ал.1 и сл. от  АПК.

         Образувано е по жалба  на З.А.Р. *** против Писмо ,изх.№94-3-58/18.04.2017г. на кмета на община М*** ,с което е уведомена жалбоподателката ,че на 04.05.2017г. в 10,00ч. ще бъде приведена в изпълнение заповед №1633/08.07.2013г.на кмета на община М*** за изземване на общинско жилище с адрес:гр.М*** ,ул.“И*** Х*** “№* ,ет.* ,което същата ползва без правно основание .В жалбата си иска да се образува административно производство срещу кмета на община М*** във връзка с предприетите действия по изпълнение на влязлата в сила заповед за изземване ,като иска тяхната отмяна.С резолюция от 11.05.2017г. съдът е указал на жалбоподателката да уточни кой административен акт обжалва - Писмо ,изх.№94-3-58/18.04.2017г. на кмета на община М*** или  действия на органа по изпълнение-чл.296 от АПК.С писмо, вх.№794/23.05.2017г. същата въвежда нов предмет на обжалване-заповед№1633/08.07.2013г.на кмета на община М*** ,като уточнява ,че обжалва и писмо ,изх.№94-3-58/18.04.2017г. на кмета на община М*** .

 Доказателствата по делото са писмени, след чиято преценка  в тяхната взаимна връзка и логическо единство и въз основа на закона ,административният съд приема следното:

          Установено е по делото,че със заповед №20/13.05.1985г. на председателя на ОНС-Михайловград е настанена З.А.Р.  ,и на основание сключен договор от 01.06.1985г. за отдаване под наем на жилищен имот от стар жилищен фонд на ОНС-Михайловград ,да ползва  една стая и антре с площ от 26,50кв.м. за месечен наем в размер на 4 лв.Със заповед№3116/17.11.2008г.на кмета на община М*** са прекратени наемните правоотношения с жалбоподателката ,поради изтичане срока на настаняване.Заповедта е обжалвана пред АС-М*** ,образувано е адм.д.№786/2008г. ,приключило с решение , с което е отхвърлена жалбата на З.Р..Това решение е обжалвано пред ВАС ,който с решение по адм.д.№6692/2009г. го е отменил и вместо него е постановил отмяна на заповед№3116/17.11.2008г. на кмета на община М*** .Със заповед№601/20.04.2012г. на кмета на община М*** отново са прекратени наемните правоотношения с жалбоподателката за общинското жилище в гр.М*** ,на ул.“И*** Х*** “№* ,ет.* ,като още същият ден със заповед№602/ 20.04.2012г. жалбоподателката е настанена в друго общинско жилище в гр.М*** ,ж.к.“М*** “,бл.* ,вх.* ,ет.* ,ап.* ,на основание чл.46,ал.3 от ЗОС.Уведомена е със съобщение /на л.31 от делото /за изготвените заповеди и за това ,че ключа за новото общинско жилище се намира в стая 505 ,ет.* в сградата на община М*** .Видно от протокол от 20.04.2012г./на л.32/ ,съобщението е залепено на входната врата на общинското жилище в гр.М*** ,ул. „И*** Х*** “ №7,ет.* .С констативен протокол от 01.07.2013г. комисия при община М*** е констатирала ,че жалбоподателката не е изпълнила двете влезли в сила заповеди -№601/20.04.2012г. и №602/20.04.2012г. ,и двете на кмета на община М*** ,първата от които за прекратяване на наемните правоотношения и освобождаване на имота в гр.М*** на ул.“И*** Х*** “№* и втората -за настаняване в другото общинско жилище в  гр.М*** ,ж.к.“М*** “,бл.* ,вх.* ,ет.* ,ап.* ,поради което втората заповед следва да се отмени и да се издаде нова заповед за изземване на имота.Със заповед№1632/08.07.2013г.на кмета на общината е отменена заповед №602/20.04.2012г.на кмета на община М*** ,а със заповед№1633/ 08.07.2013г. е иззето общинското жилище в гр.М*** ,ул. „И*** Х*** “№* от жалбоподателката.Със съобщение от 09.07.2013г. двете последни заповеди са й връчени чрез залепване на уведомление на входната врата,т.к. жалбоподателката отказала да излезе на входната врата за връчването им,а само гледала от прозореца./видно от протокол на л.37/.С писмо,изх.№94-3-46/15.03.2016г. на кмета на община М*** , жалбоподателката е уведомена ,че заповедта за изземване на жилището-заповед№1633/08.07.2013г. е влязла в сила  на 24.07.2013г., поради което е приканена да освободи жилището,в противен случай същото ще бъде иззето по административен ред със съдействието на полицията.Писмото е връчено на жалбоподателката на 17.03.2016г.,при отказ да го подпише ,видно от обратна разписка на гърба на л.38.С ново писмо ,изх.№94-3-548/18.04.2017г. същата е уведомена ,че на 04.05.2017г. в 10,00ч. ще бъде приведена в изпълнение заповед №1633/08.07.2013г.на кмета на община М*** за изземване на общинско жилище с адрес:гр.М*** ,ул.“И*** Х*** “№* ,ет.* ,което същата ползва без правно основание .

 По разбиране на съда,недопустимо е въвеждане на нов предмет с нова молба,вх.№794/23.05.2017г.,след първоначалната жалба ,като в този смисъл,съдът не следва да се произнася по жалба против заповед№1633/08.07.2013г.,още повече ,     че същата е влязла в сила,връчена на жалбоподателката чрез съобщение на входната врата на 09.07.2013г.,т.к. жалбоподателката е била в дома си ,но не пожелала да излезе за връчване на две заповеди на кмета на община М*** ,едната от които и въпросната заповед№1633/08.07.2013г.,при което жалбата й против същата би била недопустима ,поради просрочие. От данните по делото ,съдът намира ,че жалбоподателката обжалва действията на органа по изпълнение –кмета на община М*** да изземе жилището й ,съгласно влязла в сила заповед №1633/08.07.2013г.на кмета на община М*** за изземване на общинско жилище с адрес:гр.М*** ,ул.“И*** Х*** “№* ,ет.* ,което същата ползва без правно основание.Процедурата е по реда на  чл.296,ал.1 от АПК ,като  жалбата срещу действията на кмета на община М*** е подадена от легитимирано лице-длъжника по изпълнението  и в 7 -дневния срок по чл.296,ал.1 от АПК. Съгласно чл.296,ал.1 АПК жалбата се подава чрез органа по изпълнението до административния съд по мястото на изпълнението в 7-дневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи - от деня на съобщението .Видно от протокола от 04.05.2017г/на л.43/на комисия при община М*** ,при изземването, лицето е било в жилището ,но не е напуснало доброволно имота,а е заявило, че е подало жалба до АС-М*** ,при което органа е спрял действията по изпълнението на влязлата в сила заповед за изземване на жилището,до разрешаване на въпроса от съда.В този смисъл  жалбата е допустима. Насочена е срещу писмо/съобщение/ за изземване, обективиращо действия на органа по изпълнение и в този смисъл е в обхвата на регламентирания в чл. 294 от АПК предмет на оспорване. Жалбоподателката е легитимирана да предяви жалбата в качеството си на длъжник по изпълнението. Същата е подадена в преклузивния срок по  чл. 296, ал. 1 от АПК, а съдът притежава териториална и материална компетентност за разглеждането й.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Писмото за изземване произхожда от компетентен орган – органът по изпълнението по смисъла на чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК. Действията на органа по изпълнението по смисъла на чл. 294 от АПК подлежат на обжалване по специалния ред на Глава Т*** от АПК. Съгласно разпоредбата на чл. 267 от АПК, на изпълнение по реда на АПК подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в АПК или в друг закон. Едно от изпълнителните основания, предвидени в АПК, са влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение индивидуални или общи административни актове /арг. чл. 268, т. 1 от АПК/. Разглежданите изпълнителни действия са осъществени в изпълнение на подлежащ на изпълнение индивидуален административен акт, какъвто представлява влязлата в сила заповед на кмета на община М*** № 1633/08.07.2013 г., т.е. на годно изпълнително основание по смисъла на чл. 268 от АПК. Привеждане в изпълнение на заповедта е фактическо действие, за осъществяване, на което органът по изпълнение може да предприеме действия с представител на полицията. За това действие на кмета жалбоподателката е известена с писмо от 18.04.2017г.връчено й чрез уведомление на входната врата на 19.04.2017г.,за което няма безспорни данни кога е получено от същата ,но предвид присъствието й на самото изпълнение на 04.05.2017г.,съдът приема ,че жалбата е в срок.С оглед на всичко гореизложено е налице годно изпълнително основание, по отношение на което е започнало изпълнително производство. Следва да се отбележи, че органът по изпълнението  е изпратил покана за доброволно изпълнение, но изпълнение не е последвало. Следва  настоящето писмо за предприемане на принудително изпълнение на влязлата в сила заповед със съдействие на органите на полицията.При наличие на уведомяване по съответния ред за доброволно изпълнение, както и данни за надлежно уведомяване за осъществяване на последващи действия по изземването, настоящия състав намира, че не са налице съществени процесуални нарушения от страна на административния орган, действащ в случая като орган по изпълнението. Развитите в жалбата доводи от жалбоподателката ,че същата нямала друго жилище и имала много здравословни проблеми съдът намира за неотносими към предмета на делото.При наличие на годно изпълнително основание –влязла в сила заповед№1633/08.07.2013г. на кмета на община М*** ,същата следва да бъде приведена в изпълнение ,при което действията на органа по изпълнение по изземване на жилището са правилни и законосъобразни. Въз основа на изложеното настоящият състав намира жалбата за неоснователна.

Предвид което и на основание чл.298,ал. 4 от АПК, съдът

 

 

                                    Р Е Ш И:

     

  ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Р. *** против действия на органа по изпълнение ,инкорпорирани в писмо ,изх.№94-3-58/18.04.2017г. на кмета на община М*** ,с което е уведомена жалбоподателката ,че на 04.05.2017г. в 10,00ч. ще бъде приведена в изпълнение заповед №1633/08.07.2013г.на кмета на община М*** за изземване на общинско жилище с адрес:гр.М*** ,ул.“И*** Х*** “№* ,ет.* ,което същата ползва без правно основание,КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   

       Решението не подлежи на обжалване.

                                             

                           

                                                                       Административен съдия: