Акт № 575/11.11.2015 г.

П Р О Т О К О Л

 

 гр. Монтана,  11 НОЕМВРИ 2015 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. МонтанаВТОРИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ,  в открито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и петнадесета година, с

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ НИЦОВА 

                           

при секретар

А.  Л.

 

Изслуша докладваното

 

        от съдията

МАРИЯ НИЦОВА

 

по адм. дело № 572/2015 г. по описа на Административен съд - Монтана

 

         На повторното поименно повикване в 14,00 часа в съдебната зала се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:

 

Л.Т.М., известен от предходно съдебно заседание, се явява лично и с адв. Д. с пълномощно по делото.

 

           ОТВЕТНИК:

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МОНТАНА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, известени в предходно съдебно заседание, се явява лично председателя съгласно Решение № 400-МИ/04.11.2015 г., приложено по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА:

 

Л.Д.М., известена в предишно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

      

 В залата присъстват и членове на ОИК Монтана.

 

По даване ход на делото:

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ след като констатира, че не са налице пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание и установи, че по надлежния ред в съдебно заседание е представената торбата с изборните книжа от втори тур за избор на кмет на кметство с. С*** ,  

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

и пристъпва към отваряне на торбата с изборни книжа.

 

От торбата беше изваден опакован в кафява амбалажна хартия пакет, залепен изрично с жълто тиксо, на което е изписано „Недействителни 14”.

 

СЪДЪТ отлепи пакета и пристъпи към оглед на недействителните 14 бр. бюлетини заедно с жалбоподателя, процесуалния му представител адв. Д. ***.

 

След извършения оглед СЪДЪТ установи, че в пакета с надпис „Недействителни 14 бр.” НАИСТИНА СЕ НАМИРАТ 14 бр. недействителни бюлетини, като 10 бр. бюлетини, в които има отбелязване с квадратче с № 1 имат различни черти в различни посоки на самата бюлетина, с оглед което СЪДЪТ установи, че в торбата с изборни книжа за втори тур за кмет на кметство в с. С*** в пакета с недействителни действително се съдържат общо 14 бр. недействителни бюлетини, от които 10 са за кандидат под № 1.

 

СЪДЪТ затвори пакета, сложи го в торбата и я предаде на членовете на ОИК за запечатване.

 

Торбата с бюлетини беше запечатана в съдебната зала в присъствието на жалбоподателя и на неговия процесуален представител. Бяха положени подписи от присъстващите членове на ОИК плюс подпис и на процесуалния представител на жалбоподателя адв. Д..

 

СЪДЪТ намира, че след огледа на торбата с бюлетини, безспорно се установи и не се оспорва от присъстващите, че в торбата с изборни книжа за втори тур за кмет на кметство в с. С*** в пакета с недействителни действително се съдържат общо 14 бр. недействителни бюлетини, от които 10 са за кандидат под № 1.

 

 СЪДЪТ  намира, че оспорването не е доказано, че документът, т.е. протоколът на СИК, е с истинско съдържание, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Оспорването на протокола на СИК за изборите на втори тур на избор на кмет на с. С*** не е доказано.

 

АДВ. Д.: Нямам други искания по доказателствата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК: Нямам други искания за доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че делото е изяснено от фактическа страна, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ЖАЛБАТА

 

АДВ. Д.: Оплакването в жалбата беше свързано с установената поправка в протокола на секционната комисия за установяване и в стремежа за оборване на доказателствената сила допуснахте по наше искане извършването на това процесуално действие, няма как при това положение да поддържаме жалбата. Оттеглям жалбата, моля да прекратите производството.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК: С оглед заявеното от пълномощника на жалбоподателя смятам, че следва да бъде прекратено производството и отхвърлена съответно жалбата.

С оглед заявеното в днешно съдебно заседание от пълномощника в присъствието на жалбоподателя, че оттегля оспорването, СЪДЪТ намира искането за допустимо, като предявено от надлежна страна – жалбоподател по административно дело № 572/2015г. На основание чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да се откаже от оспорването. За да бъде оттеглянето на оспорването валидно, то трябва да е направено с писмена молба, подадена от оспорващия, за случаите, когато това става извън съдебно заседание, в настоящия случай това е сторено в съдебно заседание. Оттеглянето на оспорването, отказът от него е процесуално действие на жалбоподателя, с което същият изразява волята си за прекратяване на делото. Налице е десезиране на съда, т.к. оспорващият се е отказал изцяло от жалбата срещу ответника.

Предвид изложеното,

 

На основание чл.159, т.8  АПК във връзка с чл.155, ал.1 АПК,

 

СЪДЪТ                                        

О П Р Е Д Е Л И :

 

 УВАЖАВА заявлението за оттегляне на жалбата, направено в съдебното заседание от страна на жалбоподателя и неговия процесуален представител адв.Д..

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 572/2015 г. по описа на Административен съд – Монтана.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от днес за присъстващите страни и от датата на получаване на съобщение за това от заинтересованата страна Л.Д.М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,17 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: